Pozorovatelna Homolka

Loc: 49°42'29.753"N, 13°23'1.790"EZpět